ERASMUS +

Jest nam bardzo miło poinformować, że nasza Szkoła wspólnie z Centrum Wsparcia rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie od 1.09.2020 r. rozpoczęła realizację projektu pn. „Od stażysty do specjalisty- praktyki w UE szansą na rozwój zawodowy i osobisty młodzieży” realizowanego w ramach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Celem głównym naszego projektu jest podnoszenie jakości i skuteczności kształcenia zawodowego oraz lepsze przygotowanie uczniów do przejścia z etapu nauki do zatrudnienia. Staże zagraniczne pozwolą uczniom nabyć nowe kwalifikacje zawodowe i społeczne, podnosząc ich atrakcyjność na rynku pracy.

Praktyki zawodowe za granicą pozwolą uczniom podnieść swoje kompetencje językowe, również z języka angielskiego zawodowego, nabyć pewności siebie, a w konsekwencji poprawić wyniki z matury i z egzaminu zawodowego. Poprzez wyjazdy na praktyki zagraniczne uczniowie będą mieli znaczący wpływ na zwiększenie swoich szans na zatrudnienie, umożliwi im to nawiązanie prawidłowych relacji interpersonalnych z pracodawcami, pozwoli sprawdzić swoją dotychczasową wiedzę i umiejętności zawodowe oraz zmotywuje ich to do rozwoju poprzez doświadczenia zdobywane w warunkach europejskich, a także poszerzy ich horyzonty.

Nasi uczniowie wyjadą na mobilnoś ć w terminie: 11 kwietnia – 08 maja 2021 r. (15 osób)

Kraj:  Portugalia

Miejscowość: Braga

Liczba uczniów: 15

Organizacją przyjmującą naszych uczniów na praktyki będzie instytucja EduPlus

 

Strona internetowa: www.eduplus.biz

Realizacja planu praktyk w wymiarze 8 godzin dziennie w dni robocze, przez cztery tygodnie, w nowoczesnych warsztatach i pracowniach pozwoli uczniom na rzetelne przygotowanie się do zdawania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w kraju. W konsekwencji uczniowie korzystający z praktyk będą mieli szansę na zdobycie doświadczenia w konkretnym zawodzie, co niewątpliwie stanowi wartość dodaną i jakość nie do przecenienia na współczesnym rynku pracy. 

Co obejmował będzie program przygotowawczy w szkołach:

- przeprowadzenie przygotowania językowego (język angielski),

- przygotowanie społeczno- pedagogiczne,

- przygotowanie kulturowe,

- szkolenie z bezpieczeństwa i zapobieganiu ryzyku,

- przeprowadzenie obowiązkowego testu językowego OLS przed wyjazdem i po powrocie.

Uczniowie nie ponoszą żadnych kosztów związanych z wyjazdem. Koszty podróży z i na lotnisko krajowe oraz zagraniczne, bilety lotnicze, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, koszty lokalnego transportu miejskiego, koszty programu kulturalnego, wycieczek itp. pokrywane są z dofinansowania uzyskanego z Unii Europejskiej, które wynosi (dla 54 uczniów wraz z 6 opiekunami) 149.112,00 Euro.

Kto może przystąpić do projektu:

 • Uczniowie klas drugich i trzecich w roku szkolnym 2020/2021.
 • Uczniowie, którzy kształcą się w zawodach: technik organizacji reklamy, technik elektronik, technik informatyk, technik teleinformatyk.
 • Uczniowie, którzy będą brać udział we wszystkich zaplanowanych zadaniach projektowych, mających na celu lepsze przygotowanie do odbycia czterotygodniowej praktyki zagranicznej w Portugalii.
 • Uczniowie, którzy wypełnili poprawnie formularz aplikacyjny i złożyli go do koordynatora projektu.
 • Uczniowie, którzy przynieśli zgodę rodziców na wyjazd za granicę.
 • Uczniowie, którzy posiadają zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań lub zalecenia (dla uczniów z problemami zdrowotnymi) pozwalające na udział ucznia w praktykach za granicą.
 • Uczniowie, którzy dostarczyli wszystkie inne niezbędne dokumenty.

W ramach konkursu kandydaci będą zobligowani do wykonania m.in. następujących zadań:

 • przystąpienia do testu z języka angielskiego w określonym terminie,
 • przygotowania CV oraz listu motywacyjnego w języku polskim i angielskim,
 • stawienia się na rozmowę kwalifikacyjną (w szkole) w języku angielskim.

Co m.in. powinni posiadać uczniowie biorący udział w praktykach zagranicznych:

 • ważny dowód osobisty lub paszport,
 • aktualną/ważną legitymację szkolną,
 • Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) – do bezpłatnego wyrobienia w Narodowym Funduszu Zdrowia Delegatura Leszno (Leszno pl. Kościuszki 4),
 • telefon komórkowy z włączonym roamingiem.

Bieżące informację na temat projektu znajdziecie na stronie: http://cwrkdiz.leszno.pl/informator/erasmus.html

W przypadku pytań można kontaktować się ze szkolnym koordynatorem projektu po stronie szkoły: Panią Panią Barbarą Palcat-Sroka (tel. do szkoły 65 517 06 03) lub dzwonić na numer Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie 65 51 30 367 i kontaktować się z koordynatorem projektu Panią Moniką Pawlak.